zapomniałem hasła
Jeśli zapomniałeś hasła napisz na adres bok@budujkorzysci.pl

Regulamin
I. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Konto
miejsce w komputerowym systemie obsługującym Program, w ramach którego gromadzone są Punkty przez Uczestników. Dostęp do Konta możliwy jest za pośrednictwem Strony internetowej Programu po wprowadzeniu numeru Konta i hasła. Stan Konta Uczestnik może sprawdzić również wysyłając sms-a o treści i na nr wskazany przez Organizatora na Stronie Internetowej Programu.
Program
program premiowy i lojalnościowy BUDUJ KORZYŚCI, którego zasady określa Regulamin.
Katalog Nagród
wykaz Nagród oferowanych Uczestnikom przez Organizatora w ramach Programu, zawierający: zestawienie wartości zakupów Produktów oraz ilości Punktów, które można uzyskać za zakup odpowiednio każdego z Produktów; termin dostępności Nagród oferowanych przez Organizatora w Programie. Katalog Nagród dostępny jest w formie elektronicznej jest na Stronie Internetowej Programu.
Nagrody
określone w elektronicznym Katalogu Nagród i na Stronie Internetowej Programu rzeczy ruchome, które Uczestnicy otrzymują na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu.
Organizator Programu / Organizator
spółka Bonus Club Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-576), ul. Czerniawska 2a/27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334256, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, NIP 754-298-15-29, REGON 160266768, organizująca Program Buduj Korzyści na zlecenie LIBET na podstawie umowy uprawniony jest w szczególności do naliczania Uczestnikom Punktów za zakupione Produkty, do wymiany Punktów na Nagrody oraz do dostarczania Nagród Uczestnikom
LIBET
utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim spółka akcyjna LIBET spółka akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, NIP 525-24-22-424, REGON 141349437.
Produkt
wskazane na Stronie Internetowej Programu Buduj Korzyści rzeczy ruchome produkowane i pozostające w ofercie handlowej LIBET S.A. objęte Programem.
Punkty
jednostki premiowe naliczane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, których aktualną ilość Uczestnik może weryfikować w ramach Konta.
Punkt Sprzedaży
lokalizacja, w której Uczestnik dokonuje od przedsiębiorcy prowadzącego Punkt Sprzedaży zakupu Produktów i w związku z tym może na zasadach opisanych w Regulaminie nabyć prawo do otrzymania Nagrody. Punkt Sprzedaży to również miejsce gdzie Uczestnik może przystąpić, zarejestrować się do Programu.
Regulamin
niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w Programie BUDUJ KORZYŚCI.
Strona internetowa Programu
strona www.budujkorzysci.pl, serwis internetowy służący do publikacji informacji dotyczących Programu Buduj Korzyści, Katalogu Nagród, Regulaminu Programu, składania zamówień na Nagrody, informacji o aktualnej ilości Punktów Premiowych, informacji o statusie zamówienia i terminie dostawy zamówionej Nagrody.
Uczestnik typu A Brukarz/Wykonawca
to podmioty gospodarcze posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP dokonujące zakupu Produktów Libet Premium w charakterze przedsiębiorcy (celem wykorzystania, tych produktów przy zabudowie nawierzchni) oraz podmioty rejestrujące w systemie informatycznym faktury zakupu Produktów Libet Premium objętych Programem Buduj Korzyści.
Uczestnik typu B Pracownik Punktu Sprzedaży
pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące pracownikami przedsiębiorców prowadzących Punkty Sprzedaży Produktów z oferty handlowej LIBET SA dokonujące rejestracji Uczestników typu A (Brukarzy/Wykonawców) w Programie oraz rejestrujące w systemie informatycznym faktury zakupu Produktów Libet Premium Uczestników typu A (Brukarzy/Wykonawców), których rejestracji w programie dokonała z zastrzeżeniem, iż dla celów Programu Buduj Korzyści ten uczestnik może rejestrować sprzedaż jedynie w ramach zatrudnienia u jednego pracodawcy.
Uczestnik
Uczestnik Typu A i Uczestnik Typu B.
II. Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora Programie. Regulamin wraz z Katalogiem Nagród zawiera wszystkie warunki, które Uczestnik akceptuje poprzez zarejestrowanie w Programie i zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Programem objęte są zakupy realizowane, na tym terenie.
 3. Organizator określił datę rozpoczęcia Programu na dzień 23.03.2015.
 4. Program zostanie zakończony z dniem ustalonym przez Organizatora albo LIBET. Organizator albo LIBET poinformuje Uczestników o terminie zakończenia Programu, na co najmniej jeden (1) miesiąc przed terminem zakończenia poprzez opublikowanie stosownej informacji na Stronie Internetowej Programu.
 5. Libet SA określa datę zakończenia Programu na dzień 31.12.2018 rok. Z dniem zakończenia Programu zostanie wyłączony system do zbierania i naliczania Punktów.
 6. Organizator / LIBET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu w życie Organizator / LIBET poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej Programu lub w formie elektronicznej e-mailem.
III. Zasady uczestnictwa w Programie
 1. W Programie może wziąć udział Uczestnik A który w charakterze przedsiębiorcy dokonuje - celem wykorzystania Produktów przy zabudowie nawierzchni – zakupów Produktów w Punktach Sprzedaży objętych Programem. Uczestnikiem Programu może być także Uczestnik Typu B, o ile spełnia on warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikiem nie mogą być pracownicy lub współpracownicy spółek: Bonus Club Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ani ich krewni i powinowaci.
 3. Organizator może pełnić funkcje Uczestnika Programu typu B, jedynie w celu rejestracji faktur zakupowych przesłanych do Spółki w formie papierowej za pośrednictwem tradycyjnej drogi pocztowej. Spółce Bonus Club nie będzie przysługiwało wynagrodzenie Punktami za rejestrację faktur zakupowych w Programie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie przez Uczestnika rejestracji w Programie w sposób ustalony w Regulaminie, akceptacja Regulaminu, zakupu Produktów (faktura zakupu) w Punktach Sprzedaży, które realizują Program, rejestracja faktur zakupu spełniających wymagania Programu.
 5. Rejestracja Uczestnika w Programie może nastąpić z wykorzystaniem jednego z poniższych trybów rejestracji:
  1. rejestracja przez Uczestnika na Stronie Internetowej Programu (www.budujkorzysci.pl) poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego – po tak dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą przystąpienie do Programu na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym oraz informację tekstową SMS na podany telefon kontaktowy (identyfikator do systemu).
  2. wypełnienie druku formularza rejestracji dostępnego w Punktach Sprzedaży Produktów, a następnie odesłanie prawidłowo (kompletnie) wypełnionego formularza na wskazany w nim adres Organizatora;
  3. rejestracja Uczestnika typu A za pośrednictwem Uczestnika typu B pracującego w Punkcie Sprzedaży Produktów polegająca na podaniu danych do rejestracji oraz złożenie oświadczenia Uczestnika typu A o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych i akceptacji Regulaminu. Oświadczeniem może być wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny przygotowany przez Uczestnika typu B. Podpisane Oświadczenie ma zostać przekazane w oryginale do Organizatora w ciągu 7 dni roboczych.
 6. Po zarejestrowaniu się w Programie Uczestnik typu A:
  1. otrzyma na adres wskazany podczas procedury rejestracji przesyłkę zawierającą list z podziękowaniem za rejestrację, informację o dostępie do elektronicznego Katalogu Nagród, materiał informacyjny o Programie oraz drobny upominek.
IV. Dane osobowe
 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz.1000), w formie oświadczenia woli złożonego podczas procedury rejestracji, zgodnie z postanowieniami rozdziału III Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji, zgodnie z postanowieniami rozdziału III pkt. 4, jest Bonus Club Sp. z o.o. w siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Czerniawska 2a/27; 50-576 Wrocław), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334256, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP:7542981529, o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000 adres e-mail: bok@budujkorzysci.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu uczestnictwa w Programie Buduj Korzyści oraz możliwości przekazywania nagród z Programu na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych warunkuje udział w programie premiowym i lojalnościowym Buduj Korzyści.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także roszczeń związanych z udziałem w programie.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są także kontrahenci, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy ( w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) świadczący: usługi serwisowe/informatyczne oprogramowania/strony internetowej/serwera, księgowe, kurierskie, w zakresie obsługi prawnej, Libet SA.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdej zmianie danych osobowych.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają jego identyfikację w Programie.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody wymaga przesłania przez Uczestnika stosownego oświadczenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Administratora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
 12. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
V. Gromadzenie Punktów
 1. Podstawą przyznania Punktów jest dokonanie zakupu Produktów w Punkcie Sprzedaży objętym Programem przez Uczestnika typu A i zarejestrowanie tego zakupu wraz z dokumentująca ją kopią faktury z numerem i datą jej wystawienia z dopiskiem identyfikatora Uczestnika (skan, zdjęcie) w systemie informatycznym obsługującym Program przez Uczestnika Typu B lub dostarczenie kserokopii takiej faktury pocztą zwykłą, elektroniczną na adres: bok@budujkorzysci.pl lub za pośrednictwem Uczestnika typu B kopii faktury zakupu spełniającej w/w wymagania na szczegółowych zasadach wskazanych w Regulaminie.
 2. Naliczenie punktów w Programie dla poszczególnych Uczestników:
  1. Typu A po zrealizowaniu, zarejestrowaniu zakupu i po przekazaniu kopii faktury zakupu (zależnie od tego które ze zdarzeń nastąpi najpóźniej) z Produktami, nastąpi weryfikacja faktury i produktów objętych Programem przez Organizatora, a następnie zostanie dokonane przeliczenie wartości brutto (sumy) Produktów z Programu z faktury zakupu przemnożone przez współczynnik 0,15 i na koncie Uczestnika Typu A zostanie zarachowana ilość Punktów odpowiadająca w/w iloczynowi z zaokrągleniem do pełnych ilości Punktów, przy czym o ile cena jednostkowa Produktów ustalona w treści faktury będzie wyższa niż cena jednostkowa określonego produktu ustalona w detalicznym cenniku Organizatora na rok 2015 za podstawę ustalenia wartości produktów uznane będą ceny jednostkowe wskazane w takim cenniku aktualne na dzień zakupu (o ile cennik nie byłby dla całego obszaru realizacji programu taki sam, stosowany będzie cennik właściwy z uwagi na miejsce odbioru Produktów przez Uczestnika);
  2. Typu B o ile tenże zarejestrował w Programie zakup Produktów przez Uczestnika Typu A, po zrealizowaniu, zarejestrowaniu i po przekazaniu kopii faktury zakupu (zależnie od tego, które ze zdarzeń nastąpi najpóźniej) z Produktami Uczestnika typu A, nastąpi weryfikacja faktury i produktów objętych Programem przez Organizatora, następnie zostanie dokonane przeliczenie wartości brutto (suma) Produktów z Programu z właściwej faktury zakupu Uczestnika Typu A, którego zakup został zarejestrowany, następnie przemnożony przez współczynnik 0,02 i na koncie Uczestnika Typy B zostanie zarachowana ilość Punktów odpowiadająca w/w iloczynowi z zaokrągleniem do pełnych ilości Punktów, z zastrzeżeniem stosowania co do cen jednostkowych postanowień pkt a) powyżej oraz okoliczności, iż określony zakup może być zarachowany jedynie na rzecz jednego Uczestnika typu B;
 3. Punkty związane z nabywaniem Produktów gromadzone są na Koncie Uczestnika. Uczestnik posiada możliwość wglądu do zgromadzonych Punktów poprzez:
  1. zalogowanie się na Stronie internetowej Programu;
  2. wysłanie sms-a na numer wskazany przez Organizatora na Stronie internetowej Programu za pośrednictwem modułu wysyłania wiadomości sms ze Strony Internetowej Programu.
 4. Konto jest przypisane tylko do jednego Uczestnika i tylko on jest dysponentem gromadzonych na nim Punktów. Punkty zgromadzone na jednym Koncie i przypisane do Uczestnika nie mogą być przekazane w żaden sposób innemu Uczestnikowi Programu.
 5. Punkty naliczane i przydzielane są przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania w przypadkach określonych Regulaminem lub w innych uzasadnionych sytuacjach Punktów danemu Uczestnikowi na zasadach innych niż obowiązujące w danym momencie.
 7. Programem objęte są zakupy Produktów dokonane od początku czasu trwania Programu do jego zakończenia. Data zakończenia Programu została ustalona przez Libet SA na dzień 31.12.2018 roku. Od dnia 2016.01.01 dla wszystkich zakupów Produktów objętych Programem wprowadza się datę ważności zgromadzonych Punktów. Ważność zebranych Punktów do zamknięcia Programu to termin 3 miesięcy (31.03.2019).
 8. Organizator, w szczególności pod rygorem odmowy przyznania bądź odebrania już przyznanych Punktów zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających zakup (oryginałów faktur) w celu weryfikacji, że podstawą zarejestrowanych Punktów były rzeczywiście zakupy dokonane przez Uczestnika Typu A.
 9. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości Programem objęte są jedynie faktury zarejestrowane w czasie jego trwania, w szczególności Programem nie będą objęte faktury wystawione w okresie trwania Programu ale nie zarejestrowane w tym okresie.
 10. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości, Programem i rejestracją nie mogą być i nie będą objęte:
  1. faktury zakupowe, które następnie zostały skorygowane przez wystawcę cenowo bądź asortymentowo,
  2. faktury zakupowe wystawiane przez Uczestników Programu innym Uczestnikom Programu.
 11. O ile więcej niż jeden Uczestnik Typu B, zarejestruje na swoim Koncie zakup Uczestnika Typu A, zakup ten będzie zarachowany na rzecz tego Uczestnika typu A którego wskaże jego pracodawca w terminie 3 dni od daty zawiadomienia. O ile tenże pracodawca nie dokona takiego wskazania, zakup ten nie będzie zarejestrowany na rzecz któregokolwiek z Uczestników typy A.
VI. Wymiana Punktów na Nagrody
 1. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na przedmioty inne niż określone przez Organizatora, jako Nagrody ani jakiemukolwiek innemu niż wydanie rozliczeniu.
 2. Odebranie Nagrody możliwe jest tylko po wykorzystaniu Punktów zgromadzonych na Koncie.
 3. Uczestnik może odebrać Nagrodę, składając zamówienie na Nagrodę w jeden z następujących sposobów:
  1. wypełniając formularz zamówienia na Stronie Internetowej Programu,
  2. przesyłając poprawnie wypełniony druk zamówienia dostępny w Punktach Sprzedaży na wskazany w nim adres,
  3. wysyłając sms-a na numer wskazany przez Organizatora na Stronie Internetowej Programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Punktów zgromadzonych przez Uczestnika lub danych podanych przed odbiorem Nagrody, pod kątem ich rzetelności i prawdziwości. W celu weryfikacji tych danych Organizator uprawniony jest do skontaktowania się z Uczestnikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na Nagrodę w przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych, a Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia z tym związane. W razie stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika są rzetelne i prawidłowe, Organizator przystąpi do realizacji zamówienia na Nagrodę.
 5. Odbiór Nagrody jest możliwy tylko pod warunkiem, że Uczestnik zgromadził na Koncie wymaganą przez Organizatora ilość Punktów i uiścił Cenę.
 6. Nagrody będą dostarczane Uczestnikom za pośrednictwem firm kurierskich w terminie do 8 tygodni od daty złożenia przez Uczestnika zamówienia na Nagrodę. Libet SA wprowadza nowe zasady zamawiania po dacie zamknięcia Programu. Ze wzglądu na sezon zimowy "martwy w sprzedaży" Nagrody za zgromadzone będzie moża zamawiać w okresie od 01.03.2019 do 30.03.2019. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm kurierskich związane z doręczaniem Nagród Uczestnikom, skutkujące w szczególności opóźnieniem w doręczaniu Nagród.
 7. Odebranie Nagrody skutkować będzie pomniejszeniem ilości Punktów zgromadzonych przez Uczestnika o ilość Punktów określoną w Katalogu dla danej Nagrody.
 8. Nagrody odebrane przez Uczestników nie podlegają, zwrotowi lub wymianie. Uczestnik nie może domagać się również od Organizatora zwrotu Punktów, o które zostało pomniejszone Konto Uczestnika. Ewentualna wymiana Nagrody na inną stanowi jedynie dobrą wolę Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Katalogu Nagród, w tym także do rozszerzenia asortymentu Nagród. Termin dostępności Nagród określony jest w na Stronie internetowej Programu. Nagrody mogą być niedostępne w Programie wskutek upływu określonego terminu lub wskutek wyczerpania zapasów Nagród.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia danej Nagrody inną, podobną do tej, do której prawo przysługuje Uczestnikowi, a także do wycofania Nagród z Katalogu Nagród. W przypadku zastąpienia lub wycofania Nagrody z Katalogu Nagród bądź wyczerpania się zapasów Nagrody, Uczestnik ma prawo do wyboru innej Nagrody lub do kontynuowania zbierania Punktów. O zastąpieniu lub wycofaniu danej Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszenie stosownej informacji na Stronie internetowej Programu.
 11. Organizator może zaproponować Uczestnikowi wymianę Punktów na Nagrodę nie znajdującą się w Katalogu Nagród.
 12. Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia współpracy z innymi podmiotami w celu wspólnego oferowania Nagród Uczestnikom.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią praw do Nagrody.
 14. Wartość Nagród otrzymanych w Programie przez Uczestników Typu A będących przedsiębiorcami, stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym Uczestnicy Typu A zobowiązani są do rozliczenia tak uzyskanego przychodu we własnym zakresie. W celu umożliwienia Uczestnikom Typu A rozliczenia przychodu z tytułu otrzymania Nagrody w Programie, Organizator, na pisemne wezwanie Uczestnika typu A bądź w terminie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (o ile takie przepisy istnieją), przekaże Uczestnikom informację o wartości otrzymanych nagród w danym roku kalendarzowym. Dane niezbędne do sporządzenia takiej informacji Uczestnik typu A zobowiązany jest podać Organizatorowi podczas rejestracji w Programie. Organizator nie ma obowiązku dostarczenia zamówionej przez Uczestnika Nagrody w przypadku nie podania przez niego danych do sporządzenia rocznej informacji pisemnej.
 15. Przychód z tytułu otrzymania Nagrody w Programie przez Uczestników Typu B biorących udział w Programie w charakterze osób fizycznych i nie będących przedsiębiorcami, w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, podlega połączeniu z innymi przychodami uzyskanymi przez Uczestników typu B w trakcie trwania roku podatkowego, w związku z czym Uczestnicy Typu B zobowiązani są do rozliczenia tych przychodów we własnych zakresie. W celu umożliwienia Uczestnikom rozliczenia przychodu z tytułu otrzymania Nagrody w Programie, Organizator, w terminie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, przekaże Uczestnikom deklarację PIT – 8C (Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Dane niezbędne do sporządzenia deklaracji Uczestnik Typu B zobowiązany jest podać Organizatorowi podczas rejestracji w Programie. Organizator nie ma obowiązku dostarczenia zamówionej przez Uczestnika Nagrody w przypadku nie podania przez niego danych do deklaracji PIT- 8C.
 16. Organizator Programu może wstrzymać się z realizacją i wydaniem Nagród, o ile uczestnik ma względem Organizatora wymagalne zobowiązania.
VII. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami będą rozpatrywane tylko po złożeniu przez Uczestnika pisemnego, uzasadnionego, wniosku do siedziby Organizatora wraz z oryginałem lub kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 2. Organizator nie rozpatruje reklamacji dotyczących Produktów zakupionych przez Uczestników, a wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane do Punktu Sprzedaży lub Producenta.
 3. Reklamacje dotyczące Produktów Uczestnicy mogą zgłaszać w Punktach Sprzedaży lub odpowiednich punktach serwisowych danego producenta Produktu. Uprawnienia Uczestników z tytułu gwarancji na Produkt, w przypadku jej udzielenia przez producenta lub sprzedawcę, powinny być realizowane zgodnie z wytycznymi producenta bądź sprzedawcy.
VIII. Postanowienia Końcowe
 1. Niezaakceptowanie Regulaminu powoduje automatyczne wykluczenie Uczestnika z Programu.
 2. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może skutkować cofnięciem przez Organizatora części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie uprawnień, w tym utratą części lub wszystkich Punktów, przy czym zastosowany przez Organizatora środek będzie proporcjonalny do stopnia i skutków naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej Programu, oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie i bez podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu w życie Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej Programu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mailem.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory dotyczące Programu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30.11.2018 z datą obowiązywania od 01.12.2018.
Program premiowy BUDUJ KORZYŚCI Z LIBET - nagradzamy Twój profesjonalizm